کاخ مادر چالوس ، میراثی که دیده نشد

کاخ مادر چالوس کاخ تاج المولوک کاخ تابستانی چالوس همسر رضا شاه کاخ مادر محمدرضا شاه پهلوی چالوس کاخ (۲)

کاخ مادر چالوس یا کاخ ملکه مادر چالوس این کاخ در شهر چالوس و در مجاورت روستای مازوپشته است که در کنار جنگل در دوره دوم پهلوی احداث شده است. این کاخ در دو طبقه طراحی و ساخته شده است و محل اقامت موقت مادر محمدرضا شاه پهلوی تاج‌الملوک آیرُملو (همسر دوم رضا شاه) در مدتی که محمدرضا پهلوی در رامسر به سر می‌برد به دستور وی و توسط بنیاد پهلوی و تحت نظر اسدالله علم ساخته شد. این با کاخ ملکه معماری خاص و زیبایی که دارد که در زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع بنا گردیده است. در این مقاله ویلارابط می خواهیم شما را با جاذبه گردشگری چالوس آشنا کنیم که مورد بی توجهی بسیاری است.

کاخ مادر چالوس کاخ تاج المولوک کاخ تابستانی چالوس همسر رضا شاه کاخ مادر محمدرضا شاه پهلوی چالوس کاخ (۶)

کاخ مادر که یک دارایی ملی است توسط بنیاد شهید در یک مزایده به مالک خصوصی واگذار شده و برای استفاده از زمین آن به حال خود رها شده است و در حال تخریب است. تاکنون تلاشی جدی برای ثبت این اثر تاریخی و فرهنگی صورت نگرفته است و به خاطر حفظ منافع خاص، تلاشی نیز برای معرفی آن صورت نمی‌پذیرد.

با بی توجهی به کاخ مادر چالوس این بنای تاریخی که سازه و تزیینات به کار رفته در آن همتراز با کاخ سعدآباد می بوده است در حال حاضر چیزی باقی نمانده جز یک حسرت، مسئولین میراث فرهنگی شهرستانی و استانی از وجود چنین بنایی بی اطلاع هستند، مردم محلی برای مدتی در آن به عنوان مکانی برای مراسمات استفاده می کردند که پس از واگذاری به یک شخص خاص در حال تخریب می باشد.

کاخ مادر چالوس کاخ تاج المولوک کاخ تابستانی چالوس همسر رضا شاه کاخ مادر محمدرضا شاه پهلوی چالوس کاخ (۱)

مکانی که می تواند به عنوان یک بنای تاریخی به توسعه گردشگری در شهرستان استفاده شود به مکانی برای فرصت سوزی تبدیل شده است که به زودی شاهد تخریب ساختمان و تفکیک زمین این محوطه خواهیم بود و تنها چیزی که از کاخ مادر چالوس در روستای مازوپشته باقی می ماند یک نام خواهد بود.

اگر علاقمند به دیدن این بنای تاریخی در شهر چالوس شده اید باید به سمت روستای مازوپشته حرکت کنید و در کمربندی جنگلی این روستا به سمت کاخ مادر بروید، با توجه به فرسودگی این بنا همچنان زیبایی خود را دارد، فضای داخلی کاخ مادر که از تزیینات آن چیزی باقی نمانده است از پارچه پوشیده شده بود ، دلیل آن قابل شستشو بودن دیوار ها بوده است، برای وارد شدن به ورودی اصلی کاخ ملکه باید بر روی ۱۶ پله قدم بگذارید تا وارد تراس اصلی کاخ ملکه شوید.

کاخ مادر چالوس کاخ تاج المولوک کاخ تابستانی چالوس همسر رضا شاه کاخ مادر محمدرضا شاه پهلوی چالوس کاخ (۸)

سبک معماری کاخ مادر به سبک انگلیسی می باشد دور ﺗﺎ دور ﻃﺒﻘﻪ ی دوم، ﺑﺎﻟﮑﻨﻰ ﺳﺮاﺳﺮى ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﮐﻮه، ﻗﺮار دارد ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﯾﻰ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺪاﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﺮاى ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک، ﭼﻪ ﺟﺎى دﻧﺞ و ﺑﮑﺮى اﺳﺖ. ۶۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ، اﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ را در زﻣﯿﻨﻰ ۵۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎدر ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﭘﺴﺮ در راﻣﺴﺮ اﺳﺖ، ﻣﺎدر ﻫﻢ در ﭼﺎﻟﻮس، ﺟﺎﯾﻰ دﻧﺞ و ﯾﻮاﺷــﮑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻃﺒﻘﻪ ی دوم، ﺗﺎﻻر ﺑﺰرﮔﻰ در ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﺗﺎق ﻫﺎﯾﻰ در اﻃﺮاف دارد.

ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺮواﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ، ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﺳــﻮار اﺳﺖ. دﯾﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﭘﺮده ﻫﺎﯾﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ اى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ده ﻫﺎ روﻣﯿﺰى ﮐﻪ ﺑﺎران دﯾﺮوز، ﺧﯿﺲ ﺷﺎن ﮐﺮده ﺑﺮ ﮐﻒ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎرى ﺷﺪ هی ﻃﺒﻘﻪ ی دوم ﭘﻬﻦ ﺷﺪ هاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ درﻫﺎ ﻗﻔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪ؛ دﺳﺘﺸﻮﯾﻰ، ﺗﻮاﻟﺖ و ﺣﻤﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺷﯿﺮآﻻﺗﺶ را ﮐﻨﺪه اﻧﺪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اى ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ دارد و ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ اى. »ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻮد، ﺧﯿﻠﻰ از وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ وﻗﺘﻰ اﯾﻨﺠﺎ رو ﻓﺮوﺧﺘﻦ، وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ رو ﻫﻢ ﺑﺮدن و ﻓﺮوﺧﺘﻦ.« اﯾﻨﻬــﺎ را ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ، ﻫﻤﺮاه اﺳــﺖ، ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ، دردﺳﺮﺳﺎز ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ.

کاخ مادر چالوس کاخ تاج المولوک کاخ تابستانی چالوس همسر رضا شاه کاخ مادر محمدرضا شاه پهلوی چالوس کاخ (۷)

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﻮﻃﻪ ی ۵۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻰ و ﻋﻤﺎرت ﺑﺎ رﻗﻤﻰ ﺣﺪود ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻌﻠﻰ اﯾﻨﺠﺎ  را ﺑﺮاى ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻰ اﺟﺎره ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻰ ﻣﻬﺮى ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت رﻓﺘﻪ، ﭼﻬﺎرﭼﻮب آن ﺳــﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﻃﺒﻘــﻪ ی اول ﻫﻢ ﮐــﻪ ﻧﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاﺳﺖ و ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﻇﺮوف و دﯾﮓ ﻫﺎ؛ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻮى ﭼﺮﺑﻰ و روﻏﻦ ﺳــﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. در واﻗﻊ، ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در  واﻗﻊ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ ﻫﻤﮑﻒ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دو ﻃﺒﻘﻪ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ »ﻣﺎدرم ﯾﺎدﺷﻪ روزاى ﺷﻠﻮغ اﯾﻨﺠﺎ رو. ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد. وﻗﺘﻰ ﺷﺎه رﻓﺖ، ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ رو ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﯽ داد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ  اوﻣﺪن ﺷﻤﺎل. ﺷﺪه ﺑﻮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﮐﺎرﻣﻨﺪاى ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ.« ﯾﺨﺶ، آب و ﺳﺮ درددﻟﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺗﺎﻗﮑﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ »ﭘﺸــﺖ اﯾﻦ در، ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺑﺮﻗﯿﻪ ﭼﻮن ﻣﺎدر ﺷﺎه ﭘﯿﺮ ﺑﻮده ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺑﺮﻗﻰ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﺮده. ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻧﺮده روی رﯾﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ی ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد.« ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮدن ﺑﻮده، ﮐﻨﺪه اﻧﺪ؛ »ﻣﺎﻫﻢ دل ﺧﻮﺷﻰ از ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ وﻟﻰ اﯾﻦ ﺟﻮرى ول ﮐﺮدن اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴــﺖ.« ﻣﺮد ﺟﻮان دﯾﮕﺮى ﺑﺮ ﺳــﺮ در ﺗﺎﻻر، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻮر اﻃﺮاف، ﺻﻮرﺗﺶ را ﻧﺎﻣﺸــﺨﺺ و ﺳــﯿﺎه ﮐﺮده اﺳــﺖ. ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺻﻮرت ﺗﭙﻠﻰ اش ﮐﻪ از ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ »ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻌﻤﺎى ﺷﺎه رو ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ، اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﺎزن. ﻣﻰ ﺷﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

کاخ مادر چالوس کاخ تاج المولوک کاخ تابستانی چالوس همسر رضا شاه کاخ مادر محمدرضا شاه پهلوی چالوس کاخ (۳)

ﻣﻰ ﺷﻪ ﻣﻮزه اش ﮐﺮد. ﺗﺒﻠﯿﻐﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣــﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺶ ﺑﯿــﺎن. اﯾﻦ ﻃﻮرى وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺮدم اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﻮن ﻣﯽ ﺧﻮره.« دﺳﺘﻰ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؛ »ﺧﺪا وﮐﯿﻠﻰ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮده ﻫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ. ﻣﻰ ﺷﻪ در ﺳﺘﺸﻮن ﮐﺮد. اﺻﻼ ﺑﮑﻨﻨﺶ، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﻧــﻪ« ﻋﻤﺎرت ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺣﺎﻻ ﺷــﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﭘﻨﺎه را ﮐﻪ رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ی اﻫﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ۲۰ﺳﺎل ازﺎ اﻧﻘﻼب، ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎخ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺳﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﻗﺖ آن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎخ ﮐﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳــﻌﺪآﺑﺎد و ﻧﯿﺎوران داﺷــﺖ. روﮐﺶ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﮔﻠﺪوزی ﺷــﺪه ی دﯾﻮارﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑــﺎ روﮐﺶ ﻣﺒﻞ ﻫﺎ و روﺗﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﻃﻼﯾﯽ، ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺖ زﯾﺮﻫﻤﮑﻒ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای، اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ای، آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳــﺒﺰ ﮐﻠﻪ ﻏﺎزی، ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺳــﺮﻣﻪ ای و ﺣﻤﺎم ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﯿﺮی و ﻗﻬﻮه ای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺮ اﺗﺎق ﺑﺎﻓﺖ و ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی داﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻞ ﻫﺎ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﺎی ﻣﺎدر ﺷﺎه ﭼﺮﺧﺪار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﯿﺮآﻻت ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻤﮕﯽ از ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ﺑﻮد. ﺣﻤﺎم ﻣﺴﺘﺮ ﯾﺎ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎخ در ﻃﺒﻘﻪ ی زﯾﺮﻫﻤﮑﻒ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۳۰ ﺗﺎ ۴۰ ﻣﺘﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ﺑﻮد، ﺣﺘﯽ وان ﺟﮑﻮزی داﯾﺮه ای ﺷﮑﻠﺶ!  اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻏﯿﺮ از ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

کاخ مادر چالوس کاخ تاج المولوک کاخ تابستانی چالوس همسر رضا شاه کاخ مادر محمدرضا شاه پهلوی چالوس کاخ (۲)

ﺳﺮوﺻﺪاﯾﻰ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ی ﺟﻠﻮى ﻋﻤﺎرت ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﭽﻪ ﻫﺎى آﺑﻰ ﭘﻮش ﻣﺪرﺳﻪ از راه رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ روال ﻫﺮ روز، اﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ و ﺑﺎزى ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎﺟﺮاى ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک و ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮐﺮده، ﺑﮕﻮﯾــﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ داﻧﻨــﺪ در ﺟﺎﯾﻰ ﺑــﺎزى ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎرى ﻣﺤﻞ ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﺎدرﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮده. ﺷــﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸــﺎن ﻧﺪاﻧﻨﺪ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎخ ملکه ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک، ﻫﻤﺴــﺮ دوم رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن، ﺑﺎﻧﻮى اول درﺑﺎر ﺑﻮد، ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼب، در ﻓﻼﮐﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮد. ۱۹اﺳﻔﻨﺪ۱۳۶۰ در ﻫﺸﺘﺎدوﺷﺶ ﺳــﺎﻟﮕﻰ درﮔﺬﺷﺖ. ﮐﺴﻰ از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮى ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دﻓﻨﺶ ﻧﺸﺪ و ﭘﯿﮑﺮش را در ﮐﻨﺎر  اﻓﺮاد ﺑﻰ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.

اگر با اجاره ویلا در چالوس فرصتی برای دیدن از کاخ مادر داشتید این فرصت را از دست ندهید هرچه باشد شاید در سال های آتی دیگر فرصتی برای دیدن کاخ ملکه وجود نداشته باشد.

کاخ مادر چالوس کجاست؟

کاخ مادر چالوس در روستای مازوپشته شهر چالوس در کمربند جنگلی چالوس قرار دارد.

قدمت کاخ مادر چند سال است ؟

قدمت کاخ مادر به دوره دوم پهلوی بر می گردد که محل اقامت همسر دوم رضاشاه و مادر محمدرضاشاه پهلوی می بوده است.

ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک کیست؟

ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک، ﻫﻤﺴــﺮ دوم رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن، ﺑﺎﻧﻮى اول درﺑﺎر ﺑﻮد، ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼب، در ﻓﻼﮐﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮد. ۱۹اﺳﻔﻨﺪ۱۳۶۰ در ﻫﺸﺘﺎدوﺷﺶ ﺳــﺎﻟﮕﻰ درﮔﺬﺷﺖ. ﮐﺴﻰ از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮى ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دﻓﻨﺶ ﻧﺸﺪ و ﭘﯿﮑﺮش را در ﮐﻨﺎر  اﻓﺮاد ﺑﻰ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.

پست های مرتبط

اجاره ویلا در گیلان-اجاره ویلا در مازندران -اجاره ویلا در استان مازندران-اجاره ویلا در استان گیلان- اجاره ویلا گیلان یا مازندران

اجاره ویلا گیلان یا مازندران ، ساده‌تر از آنچه فکر کنید

اگر می‌خواهید به استان‌های شمالی کشور سفر کنید، حتماً باید از قبل فکری برای اجاره ویلا کرده باشید. ادامه مطلب

اجاره ویلا مستقیم بدون واسطه

اجاره ویلا مستقیم بدون واسطه | 0 تا 100 اجاره ویلا

اجاره ویلا مستقیم بدون واسطه از مهمترین بخش های سفر است ، واسطه ها با افزایش ناعادلانه قیمت علاوه بر… ادامه مطلب

آبشار آبنیک (1)

آبشار آبنیک


آبشار آبنیک واقع در روستای آبنیک از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران است. برای دیدنش باید به… ادامه مطلب

پیوستن به بحث

جستجو

مهر 1400

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

آبان 1400

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 بزرگسال
0 کودک
حیوانات خانگی
متراژ
قیمت از
امکانات
ویژگی ها

مقایسه آگهی ها

مقایسه کنید
سوالی دارید؟ از ما بپرسید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم